Dodacie podmienky

Dodacie podmienky

a.    Tovar je kupujúcemu doručený kuriérom zvoleným predávajúcim.
b.    Ak objednaný tovar nie je k dispozícii skladom, oznámi predávajúci kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky termín dodania a spôsob doručenia. 
c.    Ak predávajúci zasiela na základe žiadosti spotrebiteľa objednaný tovar prostredníctvom prepravcu, predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním na prepravu.
d.    Predávajúci nesmie spotrebiteľovi uvádzať pri ponuke možností prepravy alebo dodania objednaného tovaru žiadne údaje, vlastnosti alebo podmienky prepravných alebo zasielateľských služieb, ktoré sú v rozpore s informáciami uvedenými vo verejne prístupných obchodných alebo iných podmienkach poskytovania týchto služieb, alebo ktoré nie sú výslovne uvedené v písomnej dohode medzi, prepravcom alebo zasielateľom vykonávajúcim prepravu alebo dodanie tovaru a predávajúcim.
e.    Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú navzájom sa bezodkladne písomne informovať o všetkých rozhodných skutočnostiach súvisiacich s dodaním tovaru. Tovar je oprávnená prevziať osoba uvedená v objednávke alebo iná osoba, ktorá je oprávnená konať v mene/za kupujúceho, prípadne iná osoba nachádzajúca sa v mieste dodania, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že je oprávnená prevziať tovar. Ak preberací protokol podpisuje osoba, ktorá koná v mene/za kupujúceho, uvedie v ňom svoje osobné údaje (meno a priezvisko). Takto prevzatý tovar sa na účely týchto VOP považuje za riadne prevzatý. 
f.    Predávajúci má právo primerane okolnostiam dodať tovar neskôr ako v dohodnutom termíne v prípade vyššej moci (vis maior), resp. v prípade skutočností, ktoré nemôže ovplyvniť ani jedna zo zmluvných strán (prírodná katastrofa, požiar a pod.), alebo v prípade ak predávajúci zistí že tovar objednaný kupujúcim, s pôvodnou dostupnosťou „skladom“, sú poškodené a je nevyhnutné doobjednať náhradné. V takom prípade predávajúci dodá tovar v čo najkratšom možnom čase.
g.    Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, okrem iného aj vtedy, ak jej oneskorenie je zavinené prepravcom alebo treťou osobou, alebo udaním nesprávnej adresy alebo iných údajov kupujúcim.
h.    Tovar je v zmysle objednávky kupujúceho pri preprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru Predávajúci odporúča skontrolovať nepoškodenosť obalu a samotného tovaru. V prípade akéhokoľvek poškodenia má kupujúci na odporúčanie predávajúceho spísať s pracovníkom kuriérskej služby Protokol o škode, a ak to kupujúci uzná za vhodné, predávajúci mu odporúča tovar nepreberať.
i.    Ak kupujúci neprevezme tovar, ktorý mu predávajúci riadne doručuje prostredníctvom kuriéra, zmluva automaticky zaniká..  
j.    Ak kupujúci opakovane, najmenej však dvakrát, nepreberie objednaný tovar, systém predávajúceho automaticky zaradí kupujúceho na black-list. Systém predávajúceho v tomto prípade zablokuje objednávanie tovaru kupujúcim spojeného s dodaním tovaru prostredníctvom kuriéra.
k.    Predávajúci vydá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom doklad o kúpe tovaru, teda potvrdenie o uzatvorení zmluvy najneskôr pri odovzdaní tovaru spotrebiteľovi, ak bola zmluva uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa podľa § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 102/2014 Z. z.“) v ktorom je uvedené obchodné meno a sídlo podnikateľa, prípadne adresa prevádzkarne, dátum predaja, názov a množstvo tovaru, cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. Pri predaji tovaru s následnou dodávkou musí doklad obsahovať miesto určenia, dátum a čas dodávky. Pri predaji použitého tovaru alebo upravovaného tovaru, tovaru s vadou alebo tovaru, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musia byť tieto skutočnosti v doklade zreteľne vyznačené.

ďalšie informácie nájdete v záložke Všeobecné obchodné podmienky

 

 

Naposledy zobrazené produkty