Reklamačný poriadok

1. Zodpovednosť za vady predávajúceho v prípade ak kupujúcim je spotrebiteľ

a.    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
b.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má nasledujúce nároky zo zodpovednosti za vady:
i.    kupujúci má právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená (ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť). Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
ii.    ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak predávajúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. 
iii.    ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú podnikateľ zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
c.    Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
d.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Predávajúci môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u kupujúceho.
e.    Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
f.    Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
g.    Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou  prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý sa nachádza na internetovej stránke podnikateľa https://www.delltechnologies.sk. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
h.    Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.
i.    Kupujúci má právo podať sťažnosť alebo iný podnet na adresu predávajúceho. Sťažnosť alebo iný podnet je možné uplatňovať písomnou formou na adrese sídla predávajúceho alebo e-mailom na adrese: info@dt-shop.sk
j.    V prípade uplatnenia reklamácie kupujúceho spotrebiteľa, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo diela, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu, včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie, alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie, ak nedošlo k jej predĺženiu podľa predchádzajúcej vety má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
k.    Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
l.    Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
m.    Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho uvedená v predchádzajúcom písmene.
n.    Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
o.    Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody.
p.    Spotrebiteľ je povinný prezrieť tovar alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Spotrebiteľ je povinný pri prevzatí zásielku s tovarom prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu tovaru, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty obsahu alebo časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať prepravcovi alebo dodávateľovi a za jeho prítomnosti tovar skontrolovať. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu tovaru musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zástupca prepravcu je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodeným tovarom musí byť vykonaná v súlade s pokynmi podnikateľa. 

2. Zodpovednosť za vady predávajúceho ak kupujúcim je podnikateľ

a.    Kupujúci je povinný prezrieť tovar alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielku s tovarom prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu tovaru, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty obsahu alebo časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať prepravcovi alebo dodávateľovi a za jeho prítomnosti tovar skontrolovať. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu tovaru musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zástupca prepravcu je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodeným tovarom musí byť vykonaná v súlade s pokynmi predávajúceho. V prípade, ak kupujúci nevykoná zápis o rozsahu poškodenia, alebo straty tovaru, v ktorom uvedie podrobný opis vady a jej rozsah, spôsob akým sa vada prejavila/prejavuje, ako sa tovar stratil, tak predávajúci nezodpovedá za žiadne vady tovaru.
b.    V prípade, ak tovar bude mať vady, je kupujúci povinný podať predávajúcemu správu o zistených vadách bezodkladne po tom ako tovar prevzal. Kupujúci je povinný zistenú vadu riadne zdokumentovať.
c.    Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť alebo v prípade, ak vady nezdokumentoval podľa predchádzajúceho písmena, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa kúpnej zmluvy.
d.    Predávajúci a kupujúci sa dohodli na vylúčení aplikácie ust. § 425 ods. 2 ako aj § 560 ods. 3 Obchodného zákonníka, to znamená, že predávajúci zodpovedá len za také vady, ktoré má tovar, resp. dielo v čase prechodu nebezpečenstva škody na ňom. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.  
e.    Reklamácie a zodpovednosť za vady nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou zo strany kupujúceho, prípadne tretích osôb, ktorým kupujúci umožnil manipuláciu s tovarom s výnimkou osôb poverených predávajúcim. 
f.    Predávajúci nezodpovedá žiadnym spôsobom za stratu, poškodenie, vady, zničenie alebo odcudzenie tovaru po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho okrem prípadu poskytnutej alebo dohodnutej záruky za akosť. 
g.    Reklamáciu a práva z vád tovaru uplatňuje bezodkladne kupujúci písomne prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý sa nachádza na internetovej stránke podnikateľa https://www.delltechnologies.sk. Kupujúci je povinný kúpu tovaru preukázať všetkými dokladmi, ktoré obdržal od predávajúceho vrátane potvrdenia objednávky, dodacieho listu a ďalšími súvisiacimi dokladmi, a ak ide o výrobok so zárukou aj potvrdený záručný list. Kupujúcemu sa právo z vád tovaru nemôže priznať, ak kupujúci nepodal správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom čo sa kupujúci o nich dozvedel alebo po tom čo kupujúci po vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný uskutočniť.
h.    Nároky zo zodpovednosti za vady sú:
a) ak je dodaním tovaru porušená zmluva nepodstatným spôsobom a sú splnené podmienky uvedené v týchto VOP, objednávateľ môže:
i.    požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo
ii.    požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
b) ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka),  kupujúci môže:
i.    požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, 
ii.    požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, 
iii.    požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo 
iv.    odstúpiť od zmluvy.
q.    Pri neopodstatnenej reklamácii alebo uplatnenia zodpovednosti za vady zo strany kupujúceho, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s touto reklamáciou, najmä náklady na dopravu, prácu technika, poškodenie tovaru, skladné a pod.

3. Odstúpenie od zmluvy 

a.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
b.    Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a)    tovary objednané kupujúcim, v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, 
c)    na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.
c.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
d.    Právo kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ na odstúpenie od zmluvy je možné realizovať v písomnej forme zaslanej na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom na adresu:  info@dt-shop.sk Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
e.    Pri odstúpení od zmluvy berie kupujúci, ktorý je spotrebiteľom na vedomie, že znáša náklady na vrátenie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
f.    Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci, ktorý je spotrebiteľom odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb nasledovne:
i.    Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ dodatočné náklady, ak si kupujúci, ktorý je spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
ii.    Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci, ktorý je spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
g.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na vlastné náklady. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
h.    Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci, ktorý je spotrebiteľom pri svojej platbe. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ má právo dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, pričom kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ nebudú účtované ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
i.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
j.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ zodpovedá za zníženie kvality hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebné na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
k.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je najmä:
iii.    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
iv.    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
v.    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
vi.    predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
l.    Ustanovenia o Odstúpení od zmluvy v zmysle písm. a) až k) tohto článku týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
m.    V prípade ak je kupujúcim podnikateľ použijú sa na úpravu vzťahov neupravených týmito VOP medzi predávajúcim a kupujúcim príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy.
n.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, z technických alebo personálnych príčin, z nemožnosti dopravy alebo problémov na strane prepravcu, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru objednaného objednávateľom prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode alebo v ponuke predávajúceho, alebo ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu bezhotovostným prevodom a kúpna cena nebola pripísaná na účet predávajúceho do 14 pracovných dní po vystavení faktúry. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (napr. poštovou poukážkou).

Vrátenie tovaru

a.    Tovar sa vracia nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru. Kupujúci vracia tovar predávajúcemu na vlastné náklady. 
b.    Kupujúci týmto berie na vedomie, že predávajúci nepreberá zásielky na dobierku.

ďalšie informácie nájdete v záložke Všeobecné obchodné podmienky

 

Naposledy zobrazené produkty