Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 


Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DataTrend Services, s.r.o., so sídlom Vajnorská 142/, 831 04 Bratislava, IČO: 46 832 408, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 84157/B (ďalej aj ako „VOP“) upravujú základné podmienky realizácie jednotlivých obchodov uskutočnených medzi podnikateľom – spoločnosťou DataTrend Services, s.r.o. (ďalej aj ako „predávajúci“) a zákazníkom ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti („spotrebiteľ“), a zákazníkom, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej činnosti („podnikateľ“) (podnikateľ a spotrebiteľ ďalej spolu aj ako „kupujúci“).

a.    Pod obchodom sa v týchto VOP rozumie: Podnikateľ sa zaväzuje dodať/poskytnúť službu podľa objednávky kupujúceho spĺňajúcu podmienky uvedené v týchto VOP a kupujúci sa zaväzuje túto službu a prípadné iné služby a predmety spojené prevziať, riadne potvrdiť prevzatie a v lehote splatnosti uhradiť kúpnu cenu (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „predaj tovaru“).
b.    Tovarom sa rozumejú najmä produkty uvedené v ponuke na internetovej stránke predávajúceho www.delltechnologies.sk
c.    Službami sa rozumejú najmä nie však výlučne základná inštalácia a kompletná inštalácia na kľúč.  
d.    Spotrebiteľom – sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Pokiaľ je v rámci jednotlivých ustanovení VOP uvedené označenie spotrebiteľ, vzťahujú sa tieto ustanovenia na úpravu výlučne tých právnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom. 
e.    Podnikateľom – sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy podľa týchto VOP koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Pokiaľ je v rámci jednotlivých ustanovení VOP uvedené označenie podnikateľ, vzťahujú sa tieto ustanovenia na úpravu výlučne tých právnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom. V prípade právnych vzťahov neupravených v týchto VOP sa použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
f.     V prípade ak je v rámci jednotlivých ustanovení týchto VOP uvedený len kupujúci bez špecifikácie, či ide o podnikateľa alebo spotrebiteľa, vzťahujú sa tieto ustanovenia na všetkých kupujúcich bez ohľadu na to, či konajú v rámci svojej podnikateľskej alebo inej obchodnej činnosti alebo nie. 

1. Objednávanie a nákup tovaru

a.    Tovar je možné objednať prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho www.delltechnologies.sk po vyplnení objednávkového formulára a odoslaní objednávky, t.j. návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy na každý tovar/službu, pri ktorom je vyznačená možnosť jeho objednania. Prehliadanie internetového obchodu Prevádzkovateľa internetového obchodu potenciálnym kupujúcim, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy (objednávky tovaru), je bezodplatné.
b.    Objednávku môže kupujúci uskutočniť prostredníctvom on-line formulára uverejneného na internetovej stránke www.delltechnologies.sk tak, že si zvolí tovar, ktorý sa mu následne uloží v objednávkovom formulári. 
c.    Pred odoslaním objednávky je prostredníctvom internetovej stránky www.delltechnologies.sk umožnené kupujúcemu aby sa u predávajúceho registroval. Registrácia nie je povinná a objednávku je možné vykonať aj bez registrácie. 
d.    Pri registrácii je kupujúci povinný vyplniť: Meno a priezvisko/obchodné meno, adresu/sídlo (názov ulice, popisné číslo, PSČ, mesto, štát), telefónne číslo, e-mailovú adresu. Registrácia v internetovom obchode predávajúceho je bezplatná a slúži na zjednodušenie procesu objednávania. Registráciou si kupujúci na internetovej stránke predávajúceho vytvorí vlastný profil, pod ktorým môže vykonávať jednotlivé objednávky.
e.    V internetovom objednávkovom (on-line) formulári kupujúci povinne doplní: Meno a priezvisko/obchodné meno, adresu/sídlo (názov ulice, popisné číslo, PSČ, mesto, štát), telefónne číslo, e-mailovú adresu. V prípade ak je adresa dodania tovaru odlišná od fakturačnej adresy uvedie kupujúci údaje potrebné pre doručenie a to: meno, priezvisko/obchodné meno a adresu/sídlo (ulica, popisné číslo, mesto, PSČ a štát). 
f.    Objednávka prostredníctvom on-line formulára uvedeného na internetovej stránke www.www.delltechnologies.sk je považovaná za riadne vyplnenú a záväznú zo strany kupujúceho vyplnením všetkých povinných údajov a stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“. Odoslaním objednávky sa na účely týchto VOP považuje okamih stlačenia tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“ a spotrebiteľ tým potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. 
g.    Každý z ponúkaných tovarov obsahuje okrem opisu tovaru (hlavné vlastnosti tovaru) aj lehotu, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
h.    Nákup prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať všetky subjekty bez obmedzenia v súlade s týmito VOP.
i.    Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (predmetom návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v predmetnej objednávke) – objednávky kupujúceho predávajúcim. Predávajúci potvrdí kupujúcemu doručenie objednávky elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. 
j.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom berie na vedomie a potvrdzuje, že všetky predzmluvné informácie týkajúce sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok mu boli sprístupnené prostredníctvom VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy Predávajúceho s Kupujúcim, a boli mu pred uzavretím kúpnej zmluvy sprístupnené prostredníctvom internetového obchodu Prevádzkovateľa internetového obchodu.
k.    Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak by nemal k dispozícii tovar požadovaný Kupujúcim. Kupujúci bude o takomto stave informovaný elektronicky  formou e-mailu.

2. Povinnosti predávajúceho ako podnikateľa

a.    Predávajúci ako podnikateľ je vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom povinný:
i.    dodať tovar v dojednanej akosti a kvalite a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
ii.    dodať tovar v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže podnikateľ predať tovar v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely,
iii.    dodať tovar za dohodnutú cenu,
iv.    správne účtovať cenu za dodaný tovar, 
v.    dodržiavať pri dodaní tovaru podmienky skladovania tovaru určené výrobcom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi tak, aby nedošlo k jeho  znehodnoteniu,
vi.    predviesť spotrebiteľovi tovar, ak to povaha tovaru umožňuje,
vii.    zabezpečiť dodanie tovaru spôsobom, ktorý umožňuje jeho riadne a bezpečné použitie,
viii.    bez zbytočného odkladu informovať spotrebiteľa o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že dodal spotrebiteľovi tovar, ktorý je nebezpečný.
b.    Predávajúci ako podnikateľ nesmie:
i.    žiadať alebo prijať od spotrebiteľa úhradu za dodaný tovar, ktoré si spotrebiteľ neobjednal,
ii.    spotrebiteľovi účtovať poplatky za použitie platobného prostriedku (napr. platobná karta, internet banking). To neplatí, ak  ide o poplatok účtovaný poskytovateľom platobných služieb za poskytnutú platobnú službu,
iii.    spotrebiteľovi účtovať poplatky za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré vznikli podnikateľovi v súvislosti s používaním tohto spôsobu platby,
iv.    uvádzať svoje telefónne číslo, ktoré je číslom služby so zvýšenou tarifou, na ktorom ho môže kontaktovať spotrebiteľ v súvislosti s uzavretou zmluvou,
v.    zabezpečovať uspokojenie pohľadávky alebo splnenie záväzku zmenkou alebo šekom alebo dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech podnikateľa alebo inej osoby, ibaže táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť, 
vi.    spotrebiteľovi vybrať ani inak určiť osobu, ktorá má v súvislosti s uzavretím spotrebiteľskej zmluvy, plnením spotrebiteľskej zmluvy alebo zabezpečením záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy konať v mene alebo v záujme spotrebiteľa,
vii.    dodávať nebezpečný tovar, to neplatí pre tovar, ktorý sa má pred použitím opraviť alebo obnoviť, ak o tom dodávateľ preukázateľne informoval spotrebiteľa. Podnikateľ sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti dodať bezpečný tovar, ak preukáže, že nemohol v čase predaja alebo ponuky vedieť o skutočnosti, že tovar nie je bezpečný,
viii.    požadovať od spotrebiteľa úhradu nákladov vymáhania pohľadávky vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré vznikli dodávateľovi, ktorý vymáha pohľadávku vyplývajúcu zo zmluvy,
ix.    spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine,
x.    odmietnuť dodať spotrebiteľovi tovar, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj. Nesmie viazať dodanie tovaru (ďalej len „viazanie predaja“) na predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby. To neplatí, ak spotrebiteľ nespĺňa podmienky na kúpu podľa osobitných predpisov. Za viazanie predaja sa nepovažuje, ak podnikateľ dodáva tovar aj samostatne alebo viazanie predaja je podmienené technickou nemožnosťou samostatného dodania tovaru.

3. Práva spotrebiteľa

a.    Spotrebiteľ má právo:
i.    na tovar a  v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, 
ii.    na ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov, 
iii.    na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly a obci pri porušení jeho zákonom priznaných práv, 
iv.    na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách,
v.    na ochranu svojho práva na súde z dôvodu porušenia práv a povinností ustanovených zákonom. Spotrebiteľ, ktorý na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od podnikateľa, ak za porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom podnikateľ zodpovedá,
vi.    vrátiť podnikateľovi tovar, ktorý je nebezpečný. Ak spotrebiteľ uplatní toto právo podnikateľ je povinný vziať späť takýto tovar a najneskôr v lehote do troch pracovných dní od prevzatia tovaru vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu tovaru vrátane účelne vynaložených nákladov, ktoré je spotrebiteľ povinný preukázať.

4. Ochrana osobných údajov 

a.    Predávajúci týmto Kupujúcemu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“) oznamuje, že informácie poskytnuté kupujúcim s ohľadom na ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov prostredníctvom registračného a objednávkového formulára v rozsahu meno, priezvisko, adresa, fakturačná adresa, telefonický kontakt a emailová adresa (ďalej len ako „osobné údaje“) slúžia predávajúcemu výlučne na účely dodania požadovaného tovaru a na jeho fakturáciu. Prevádzkovateľ (predávajúci) spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (kupujúceho) aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba (kupujúci) ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou (kupujúcim) alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (kupujúceho). 
b.    Kupujúci týmto berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. Predávajúci týmto kupujúceho zároveň informuje, že osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne predávajúcim, sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. 
c.    Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom plnenia kúpnej zmluvy a archivácie kupujúci udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že odvolanie tohto súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, ako aj o skutočnosti, že tento súhlas môže odvolať rovnakým spôsobom akým ho udelil. 
d.    Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracúva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. 

 

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely 

a.    Kupujúci na základe vyplnenia a odoslania tohto registračného formulára a v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľuje predávajúcemu oprávnenie spracúvať osobné údaje počas celej doby trvania registrácie za účelom zberu osobných údajov poskytovateľa služby pre poskytovanie informácií o akcii (marketingové aktivity) v rozsahu – meno, priezvisko, firma, poštová adresa, telefónne číslo a emailová adresa (ďalej len „osobné údaje“).
b.    Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
c.    Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho pre poskytovanie informácii o akciách spracúva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení

6. Spôsob dodania tovaru a dodacie lehoty (dodacie podmienky) 

a.    Tovar je kupujúcemu doručený kuriérom zvoleným predavajúcim.
b.    Ak objednaný tovar nie je k dispozícii skladom, oznámi predávajúci kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky termín dodania a spôsob doručenia. 
c.    Ak predávajúci zasiela na základe žiadosti spotrebiteľa objednaný tovar prostredníctvom prepravcu, predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním na prepravu.
d.    Predávajúci nesmie spotrebiteľovi uvádzať pri ponuke možností prepravy alebo dodania objednaného tovaru žiadne údaje, vlastnosti alebo podmienky prepravných alebo zasielateľských služieb, ktoré sú v rozpore s informáciami uvedenými vo verejne prístupných obchodných alebo iných podmienkach poskytovania týchto služieb, alebo ktoré nie sú výslovne uvedené v písomnej dohode medzi, prepravcom alebo zasielateľom vykonávajúcim prepravu alebo dodanie tovaru a predávajúcim.
e.    Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú navzájom sa bezodkladne písomne informovať o všetkých rozhodných skutočnostiach súvisiacich s dodaním tovaru. Tovar je oprávnená prevziať osoba uvedená v objednávke alebo iná osoba, ktorá je oprávnená konať v mene/za kupujúceho, prípadne iná osoba nachádzajúca sa v mieste dodania, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že je oprávnená prevziať tovar. Ak preberací protokol podpisuje osoba, ktorá koná v mene/za kupujúceho, uvedie v ňom svoje osobné údaje (meno a priezvisko). Takto prevzatý tovar sa na účely týchto VOP považuje za riadne prevzatý. 
f.    Predávajúci má právo primerane okolnostiam dodať tovar neskôr ako v dohodnutom termíne v prípade vyššej moci (vis maior), resp. v prípade skutočností, ktoré nemôže ovplyvniť ani jedna zo zmluvných strán (prírodná katastrofa, požiar a pod.), alebo v prípade ak predávajúci zistí že tovar objednaný kupujúcim, s pôvodnou dostupnosťou „skladom“, sú poškodené a je nevyhnutné doobjednať náhradné. V takom prípade predávajúci dodá tovar v čo najkratšom možnom čase.
g.    Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, okrem iného aj vtedy, ak jej oneskorenie je zavinené prepravcom alebo treťou osobou, alebo udaním nesprávnej adresy alebo iných údajov kupujúcim.
h.    Tovar je v zmysle objednávky kupujúceho pri preprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru Predávajúci odporúča skontrolovať nepoškodenosť obalu a samotného tovaru. V prípade akéhokoľvek poškodenia má kupujúci na odporúčanie predávajúceho spísať s pracovníkom kuriérskej služby Protokol o škode, a ak to kupujúci uzná za vhodné, predávajúci mu odporúča tovar nepreberať.
i.    Ak kupujúci neprevezme tovar, ktorý mu predávajúci riadne doručuje prostredníctvom kuriéra, zmluva automaticky zaniká..  
j.    Ak kupujúci opakovane, najmenej však dvakrát, nepreberie objednaný tovar, systém predávajúceho automaticky zaradí kupujúceho na black-list. Systém predávajúceho v tomto prípade zablokuje objednávanie tovaru kupujúcim spojeného s dodaním tovaru prostredníctvom kuriéra.
k.    Predávajúci vydá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom doklad o kúpe tovaru, teda potvrdenie o uzatvorení zmluvy najneskôr pri odovzdaní tovaru spotrebiteľovi, ak bola zmluva uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa podľa § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 102/2014 Z. z.“) v ktorom je uvedené obchodné meno a sídlo podnikateľa, prípadne adresa prevádzkarne, dátum predaja, názov a množstvo tovaru, cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. Pri predaji tovaru s následnou dodávkou musí doklad obsahovať miesto určenia, dátum a čas dodávky. Pri predaji použitého tovaru alebo upravovaného tovaru, tovaru s vadou alebo tovaru, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musia byť tieto skutočnosti v doklade zreteľne vyznačené.

7. Kúpna cena a platobné podmienky

a.    Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar uvedenú v objednávkovom on-line formulári na internetovej stránke podnikateľa www.delltechnologies.sk a potvrdenej predávajúcim v spätnom e-maile o potvrdení objednávky. 
b.    Kupujúci vykoná platbu prevodom na bankový účet podnikateľa. 
c.    Cena dopravy je 5,-€ s DPH, ktorá sa pripočítava k celkovej kúpnej cene za tovar. Kupujúci je povinný nahradiť náklady na dodanie tovaru aj vtedy, ak odmietne prevziať riadne objednaný a doručený tovar, ktorý nemá žiadne závady. 
d.    Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je faktúra vystavená predávajúcim. V prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho, je podnikateľ oprávnený vystaviť kupujúcemu zálohovú faktúru do výšky celej kúpnej ceny za tovar.
e.    Vystavená faktúra bude obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti pre daňový doklad. Za deň zaplatenia kúpnej ceny za tovar sa považuje deň pripísania platby na bankový účet predávajúceho.
f.    V prípade ak kupujúci zaplatil zálohu na základe vystavenej zálohovej faktúry, takto uhradená záloha sa započítava na kúpnu cenu.

8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

a.    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, riadnym prevzatím tovaru, nie však skôr ako úplným zaplatením kúpnej ceny. 
b.    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho
i.    keď riadne prevezme tovar od podnikateľa,
ii.    v čase odovzdania tovaru prvému prepravcovi, 
iii.    v prípade neprevzatia tovaru, keď mu predávajúci alebo prepravca umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme alebo kupujúci nie je na doručovacej adrese k zastihnutiu.

9. Zodpovednosť za vady predávajúceho v prípade ak kupujúcim je spotrebiteľ

a.    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
b.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má nasledujúce nároky zo zodpovednosti za vady:
i.    kupujúci má právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená (ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť). Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
ii.    ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak predávajúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. 
iii.    ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú podnikateľ zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
c.    Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
d.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Predávajúci môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u kupujúceho.
e.    Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
f.    Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
g.    Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou  prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý sa nachádza na internetovej stránke podnikateľa www.delltechnologies.sk. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
h.    Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.
i.    Kupujúci má právo podať sťažnosť alebo iný podnet na adresu predávajúceho. Sťažnosť alebo iný podnet je možné uplatňovať písomnou formou na adrese sídla predávajúceho alebo e-mailom na adrese: info@dt-shop.sk
j.    V prípade uplatnenia reklamácie kupujúceho spotrebiteľa, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo diela, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu, včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie, alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie, ak nedošlo k jej predĺženiu podľa predchádzajúcej vety má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
k.    Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
l.    Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
m.    Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho uvedená v predchádzajúcom písmene.
n.    Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
o.    Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody.
p.    Spotrebiteľ je povinný prezrieť tovar alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Spotrebiteľ je povinný pri prevzatí zásielku s tovarom prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu tovaru, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty obsahu alebo časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať prepravcovi alebo dodávateľovi a za jeho prítomnosti tovar skontrolovať. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu tovaru musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zástupca prepravcu je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodeným tovarom musí byť vykonaná v súlade s pokynmi podnikateľa. 

10. Zodpovednosť za vady predávajúceho ak kupujúcim je podnikateľ

a.    Kupujúci je povinný prezrieť tovar alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielku s tovarom prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu tovaru, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty obsahu alebo časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať prepravcovi alebo dodávateľovi a za jeho prítomnosti tovar skontrolovať. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu tovaru musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zástupca prepravcu je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodeným tovarom musí byť vykonaná v súlade s pokynmi predávajúceho. V prípade, ak kupujúci nevykoná zápis o rozsahu poškodenia, alebo straty tovaru, v ktorom uvedie podrobný opis vady a jej rozsah, spôsob akým sa vada prejavila/prejavuje, ako sa tovar stratil, tak predávajúci nezodpovedá za žiadne vady tovaru.
b.    V prípade, ak tovar bude mať vady, je kupujúci povinný podať predávajúcemu správu o zistených vadách bezodkladne po tom ako tovar prevzal. Kupujúci je povinný zistenú vadu riadne zdokumentovať.
c.    Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť alebo v prípade, ak vady nezdokumentoval podľa predchádzajúceho písmena, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa kúpnej zmluvy.
d.    Predávajúci a kupujúci sa dohodli na vylúčení aplikácie ust. § 425 ods. 2 ako aj § 560 ods. 3 Obchodného zákonníka, to znamená, že predávajúci zodpovedá len za také vady, ktoré má tovar, resp. dielo v čase prechodu nebezpečenstva škody na ňom. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.  
e.    Reklamácie a zodpovednosť za vady nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou zo strany kupujúceho, prípadne tretích osôb, ktorým kupujúci umožnil manipuláciu s tovarom s výnimkou osôb poverených predávajúcim. 
f.    Predávajúci nezodpovedá žiadnym spôsobom za stratu, poškodenie, vady, zničenie alebo odcudzenie tovaru po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho okrem prípadu poskytnutej alebo dohodnutej záruky za akosť. 
g.    Reklamáciu a práva z vád tovaru uplatňuje bezodkladne kupujúci písomne prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý sa nachádza na internetovej stránke podnikateľa www.delltechnologies.sk. Kupujúci je povinný kúpu tovaru preukázať všetkými dokladmi, ktoré obdržal od predávajúceho vrátane potvrdenia objednávky, dodacieho listu a ďalšími súvisiacimi dokladmi, a ak ide o výrobok so zárukou aj potvrdený záručný list. Kupujúcemu sa právo z vád tovaru nemôže priznať, ak kupujúci nepodal správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom čo sa kupujúci o nich dozvedel alebo po tom čo kupujúci po vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný uskutočniť.
h.    Nároky zo zodpovednosti za vady sú:
a) ak je dodaním tovaru porušená zmluva nepodstatným spôsobom a sú splnené podmienky uvedené v týchto VOP, objednávateľ môže:
i.    požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo
ii.    požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
b) ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka),  kupujúci môže:
i.    požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, 
ii.    požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, 
iii.    požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo 
iv.    odstúpiť od zmluvy.
q.    Pri neopodstatnenej reklamácii alebo uplatnenia zodpovednosti za vady zo strany kupujúceho, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s touto reklamáciou, najmä náklady na dopravu, prácu technika, poškodenie tovaru, skladné a pod.

11. Alternatívne riešenie sporov

a.    V zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ARS“) má  spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom e-mailovej adresy info@dt-shop.sk a to v prípade ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona o ARS. 
b.    Subjektmi ARS sa rozumejú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 zákona o ARS. 
c.    Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v listinnej podobe, elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov a zároveň aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase.   Zákonné náležitosti návrhu sú uvedené v ustanovení § 12 zákona o ARS. 
d.    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou uzatvorenou na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. 
e.    Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však  do výšky 5,- EUR s DPH.

12. Odstúpenie od zmluvy 

a.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
b.    Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a)    tovary objednané kupujúcim, v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, 
c)    na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.
c.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
d.    Právo kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ na odstúpenie od zmluvy je možné realizovať v písomnej forme zaslanej na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom na adresu:  info@dt-shop.sk Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
e.    Pri odstúpení od zmluvy berie kupujúci, ktorý je spotrebiteľom na vedomie, že znáša náklady na vrátenie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
f.    Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci, ktorý je spotrebiteľom odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb nasledovne:
i.    Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ dodatočné náklady, ak si kupujúci, ktorý je spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
ii.    Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci, ktorý je spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
g.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na vlastné náklady. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
h.    Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci, ktorý je spotrebiteľom pri svojej platbe. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ má právo dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, pričom kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ nebudú účtované ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
i.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
j.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ zodpovedá za zníženie kvality hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebné na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
k.    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je najmä:
iii.    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
iv.    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
v.    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
vi.    predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
l.    Ustanovenia o Odstúpení od zmluvy v zmysle písm. a) až k) tohto článku týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
m.    V prípade ak je kupujúcim podnikateľ použijú sa na úpravu vzťahov neupravených týmito VOP medzi predávajúcim a kupujúcim príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy.
n.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, z technických alebo personálnych príčin, z nemožnosti dopravy alebo problémov na strane prepravcu, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru objednaného objednávateľom prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode alebo v ponuke predávajúceho, alebo ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu bezhotovostným prevodom a kúpna cena nebola pripísaná na účet predávajúceho do 14 pracovných dní po vystavení faktúry. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (napr. poštovou poukážkou).

13. Vrátenie tovaru

a.    Tovar sa vracia nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru. Kupujúci vracia tovar predávajúcemu na vlastné náklady. 
b.    Kupujúci týmto berie na vedomie, že predávajúci nepreberá zásielky na dobierku.

14. Doručovanie

a.    Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami sa účastníci zaväzujú doručovať osobne, poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Písomnosti je možné doručovať e-mailom, len ak to tieto VOP pripúšťajú. V prípade doručovania poštou sa zásielka považuje za doručenú aj keď bola vrátená, a to bez ohľadu na dôvod nemožnosti doručenia zásielky (adresát neznámy, v mieste sídla sa nezdržuje, odmietol prevziať, v odbernej lehote neprevzatá a pod.). Uvedené zakladá fikciu doručenia. V prípade doručovania písomností e-mailom sa zásielka považuje za doručenú uplynutím troch (3) dní odo dňa odoslania, a to aj v prípade ak si ju adresát neprečíta. Uvedené zakladá fikciu doručenia. 
b.    Predávajúci doručuje písomnosti na adresu (e-mail) uvedenú kupujúcim v objednávkovom formulári, pričom nezodpovedá za chybné vyplnenie adresy (e-mailu) kupujúcim. 

15. Záverečné ustanovenia

a.    Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. Box 5, 820 07  Bratislava, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor.
b.    VOP a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovateľa internetového obchodu www.delltechnologies.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
c.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP.
d.    Povinnosť písomného oznámenia zmien VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke prevádzkovateľa internetového obchodu. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia tými VOP, ktoré boli zverejnené v čase vykonania objednávky kupujúcim, resp. tými s ktorými pred objednávkou kupujúci vyjadril svoj súhlas. 
e.    Na vzťahy medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom a predávajúcim neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Naposledy zobrazené produkty